nikola akileus :: scattered poetry & fuzzy protocols